Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

όραμα της Διοίκησης της εταιρείας είναι να είναι Bold Ogilvy & Mather ο Thought Leader της διαφημιστικής αγοράς.

Στόχος μας είναι:

 • Η δημιουργική διαφοροποίηση για την καθιέρωση ισχυρών brands
 • Η διείσδυση σε βάθος των επικοινωνιακών αναγκών του πελάτη
 • Η υλοποίηση υπηρεσιών με ήθος και εντιμότητα
 • Η δημιουργία εξαιρετικού δημιουργικού κλίματος εντός της εταιρείας, με αξιοκρατική αντίληψη.
 • Ο καθορισμός υψηλών επαγγελματικών standards για όλους τους ανθρώπους μας
 • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω τυποποιημένων διαδικασιών και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι, δηλώνουμε την Δέσμευσή μας στις εξής αρχές:

 • Την υλοποίηση καινοτόμων και επαναστατικών ιδεών που να δίνουν στον πελάτη συγκριτικό επικοινωνιακό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού του, ώστε να προάγονται τα  brand
 • Την δημιουργία διαφημιστικού έργου που να δημιουργεί ερεθίσματα και τραβούν την προσοχή του αγοραστικού κοινού
 • Τη συνεχή αξιολόγηση του προσωπικού και τη βελτίωση της τεχνογνωσίας αυτού
 • Την επιλογή κατάλληλων και αξιόπιστων συνεργατών που να καλύπτουν τις προδιαγραφές που θέτει η εταιρία και ο πελάτης
 • Τη συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας
 • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Θ. Κοτιώνης

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004, η Bold Ogilvy & Mather S.A αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

 • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης
 • για την πρόληψη της ρύπανσης
 • για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και
 • για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότησή της.

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 που αφορά:

 • Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών

η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

 • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
 • Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Θ. Κοτιώνης

 

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της BoldOgilvy & Mather S.A προκειμένου:

 • Να διασφαλίσει την ασφαλή τήρηση, την επεξεργασία και τη μετάδοση των δεδομένων που αφορούν τις διαφημιστικές υπηρεσίες
 • Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
 • Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των δεδομένων τους
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιών της εταιρείας
 • Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας.

H εφαρμογή Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Προστασία των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της εταιρείας από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,
 • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,
 • Ασφαλείς διαδικασίες ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής
 • Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων
 • Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών
 • Έλεγχο των διακινούμενων και ανταλλασσόμενων πληροφοριών και δεδομένων
 • Άμεσο και αποτελεσματικό χειρισμό περιστατικών και παραβάσεων ασφαλείας
 • Πλήρη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας στην πιστή εφαρμογή των Πολιτικών Ασφάλειας και όλης της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της BoldOgilvy& Mather S.A δεσμευόμαστε στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας, τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος και στην τήρηση των αρχών και απαιτήσεων σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών.